சூலை 2005
உலகத் தமிழர் பேரமைப்பு - நாகர்கோயில் மாநாட்டில்
தலைவர்கள் ஆற்றிய உரையை கேட்க ....

முந்தைய நிகழ்வுஅடுத்த நிகழ்வு